Algemene Voorwaarden Fighting4Power


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verleende diensten en producten van Fighting4Power gevestigd te Utrecht ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60021764.


Inschrijving, duur, geldigheid 

    1.    Bij inschrijving na de 1e van de maand dient u de resterende contributie van de maand naar rato te voldoen. 

    2.    U dient een kopie van een geldig legitimatie in te leveren en indien van toepassing een kopie van de U-Pas of Studentenpas. 

    3.    De kosten per (her)inschrijving bedragen € 10,-. 

    4.    De overeenkomst is geldig vanaf de datum van ondertekening voor onbepaalde tijd tot rechtsgeldige wederopzegging.

    5.    Nadrukkelijk dient vermeld te worden dat de overeenkomst niet vanzelf afloopt.

    6.    Opzegging van het abonnement dient te geschieden vóór de eerste dag van de nieuwe maand, met inachtneming van opzegtermijn van één volledige kalendermaand. Een abonnement kan slechts beëindigd worden indien er geen openstaand saldo is.

    7.    Opzegging kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan per e-mail naar fighting4power@gmail.com.

    8.    Opschorting van het contract kan alléén op medische grond (met doktersverklaring) per e-mailbericht naar fighting4power@gmail.com.


Betalingen 

    9.    De contributie dient op de 30e van de maand bijgeschreven te zijn op rekening van Fighting4Power. In alle gevallen dient de contributie uiterlijk op de 1e van de maand bijgeschreven te zijn op de rekening van Fighting4Power. Indien het verschuldigde bedrag niet tijdig bijgeschreven is, stuurt Fighting4Power schriftelijk een herinnering hiervoor wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht. 

    10.    Wanneer de betaling na deze herinnering uitblijft, zal Fighting4Power de vordering ter incasso uit handen geven. De kosten daarvan worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 50,- (exclusief kosten van aangetekende verzendingen en het opvragen van informatie bij het bevolkingsregister) en zijn voor rekening van de cursist. 

    11.    Correspondentie zal door Fighting4Power worden gestuurd naar het laatste in de administratie opgeslagen adres en/of e-mailadres. 

    12.    Tijdens de vakantieperioden wordt het rooster aangepast en loopt de contributie van Fighting4Power door. Dit is al in het maandbedrag berekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling.

    13.    U dient Fighting4Power zelf in kennis te stellen van een verhuizing en het nieuwe adres door te geven. Het niet ontvangen van een herinnering en/of sommatie wegens een niet doorgegeven adreswijziging, komt voor rekening van uzelf.


Wijzigingen, acties en kortingen

    14.    Fighting4Power is te allen tijde bevoegd de openingstijden, het activiteitenrooster en de prijzen te wijzigen. De prijswijzigingen zullen niet van invloed zijn op de lopende kalendermaand, maar zullen na schriftelijke aankondiging voor het eerst van toepassing zijn met ingang van de nieuwe kalendermaand.

    15.    Fighting4Power heeft het recht acties te voeren en kortingen aan te bieden. Deze zullen niet van toepassing zijn op de lopende overeenkomsten.


Openingstijden op locatie

    16.    Fighting4Power is gesloten op alle officiële feestdagen en in sommige gevallen dagen die daaraan aansluiten. De openings- en of sluitingstijden op locatie worden tijdig, schriftelijk bekend gemaakt of via de F4P WhatsApp groepen, social media en/of e-mail/website.


Aansprakelijkheid

    17.    De directie en het personeel zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen, blessures of ongevallen die de cursist zouden kunnen overkomen op de locatie, tenzij dit door apparatuur gebeurt waarvoor Fighting4Power een bedrijfsrisico verzekering heeft afgesloten. 


Status

    18.    Bij de aanvaarding van een lidmaatschap verklaart de abonnee met het bovenstaande akkoord te gaan (bij een minderjarig lid onder de 18 jaar vragen wij tevens de handtekening van een ouder/wettelijke vertegenwoordiger).